Privacyverklaring

Privacyverklaring

Unieck Zorg biedt zelfstandig wonen onder begeleiding aan in Schoonhoven en Bergambacht. Bij de zorgverlening aan onze cliënten spelen welbevinden, interpersoonlijke relaties en deelname aan de maatschappij een belangrijke rol.

Om goede zorg te kunnen verlenen bewaren we gegevens van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Zo heeft iedere cliënt bij ons een dossier waarin onder andere zijn doelen, voortgang en beschikking zijn opgenomen. Ook van anderen kunnen wij gegevens hebben, bijvoorbeeld van iedereen die zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief.

De privacy van onze cliënten en andere betrokkenen is heel belangrijk. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met gegevens en houden ons aan de Europese Privacywet (AVG). Dit betekent bijvoorbeeld dat:

 • Wij alleen jouw gegevens bewaren en gebruiken als daar een goede en wettelijke reden voor is.
 • Wij alleen gegevens van jou verzamelen die noodzakelijk zijn.
 • Wij altijd toestemming vragen aan je als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer wij overleggen met jouw behandelaar.
 • Wij nooit zonder meer gegevens zullen delen met anderen.
 • Wij ervoor zorgen dat alle gegevens goed beveiligd zijn.
 • Wij altijd zullen meewerken aan de uitoefening van jouw rechten.
 • Indien je meer wilt weten over jouw privacy bij Unieck Zorg, dan kun je de privacyverklaring voor cliënten of voor bezoekers en nieuwsbriefabonnees lezen. Je kunt ook je vraag aan ons stellen via info@unieckzorg.nl of 0182 38 57 84.

Privacyverklaring Cliënten

Unieck Zorg B.V. (hierna: “Unieck”) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens van cliënten. Met deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom en hoe deze persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Gegevens Verantwoordelijke
Unieck Zorg B.V. (“Unieck Zorg”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”). Dat betekent dat Unieck Zorg beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen dat gebeurt en hoe dat gebeurt.

Vestigingsadres
Unieck Zorg B.V.
Achterwetering 5
2871 RK Schoonhoven

Contactpersoon
Gerben van Roest
gerben@unieckzorg.nl
0182 38 57 84

Gegevens van cliënten
Om de zorgovereenkomst met cliënten goed te kunnen uitvoeren legt Unieck van iedere cliënt een (zorg)dossier aan. Soms is het aanleggen van een dossier ook een wettelijke verplichting (Jeugdwet). Dit cliëntdossier bevat de volgende gegevens:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, IBAN en BSN;
 • gegevens van (pleeg)ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten
 • stukken waaruit de aanspraak op zorg blijkt, zoals een indicatie;
 • zorginhoudelijke gegevens, zoals het ondersteuningsplan, doelen, rapportage, evaluaties, observaties en gegevens afkomstig van de intake;
 • correspondentie, contacten, werkervaring, gegeven toestemmingen;
 • alle overige gegevens die relevant zijn voor de zorgdienstverlening aan de cliënt of die vanwege een wettelijke verplichting moeten worden vastgelegd.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Unieck is een noodzakelijke voorwaarde om een zorgovereenkomst te sluiten met Unieck. Zonder actuele en volledige informatie over de cliënt, kan Unieck geen goede Zorg leveren.

Gebruik van cliëntdossier
De medewerkers van Unieck hebben toegang tot het cliëntdossier. Zij zorgen ervoor dat het cliëntdossier actueel en volledig is. Alle medewerkers van Unieck hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en gaan vertrouwelijk om met cliëntgegevens. Unieck heeft een protocol voor het omgaan met datalekken conform de wettelijke vereisten.

Toestemming geven
Gegevens over cliënten worden niet met anderen gedeeld, tenzij dat wettelijk verplicht is, hiervoor door de cliënt toestemming is gegeven of omdat er sprake is van een noodsituatie of gerechtvaardigd belang van Unieck, de cliënt of een derde.

Bewaartermijn
Gegevens in het cliëntdossier worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst. De bewaartermijn is in beginsel vijftien jaar na het einde van de zorgovereenkomst.

Uw privacyrechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens of cliëntdossier, alsmede op een afschrift van uw cliëntdossier en op het ontvangen van uw cliëntdossier (dataportabiliteit). Bij fouten in het dossier kan verzocht worden om rectificatie. Indien Unieck het niet eens is met dit verzoek, wordt dit ook in het dossier vastgelegd. U heeft ook het recht om te verzoeken om wissing van het cliëntdossier. Unieck wist dan het dossier met uitzondering van de gegevens die Unieck nodig heeft voor verantwoording van de geleverde zorg aan opdrachtgevers en/of gegevens waarvan een wettelijk verplichting bestaat om deze te bewaren. Deze gegevens worden alsnog gewist zodra zij niet meer noodzakelijk zijn en/of de bewaarplicht niet meer van toepassing is. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of tegen verwerking bezwaar maken.

U kunt uw schriftelijke verzoek voor de uitoefening van deze rechten aan de contactpersoon van Unieck richten. Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het verwerken van persoonsgegevens door Unieck.

Privacyverklaring Bezoekers en nieuwsbriefabonnees

Unieck Zorg B.V. (hierna: “Unieck”) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens van bezoekers en nieuwsbriefabonnees. Met deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom en hoe deze persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Gegevens Verantwoordelijke
Unieck Zorg B.V. (“Unieck Zorg”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”). Dat betekent dat Unieck Zorg beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen dat gebeurt en hoe dat gebeurt.

Vestigingsadres
Unieck Zorg B.V.
Achterwetering 5
2871 RK Schoonhoven

Contactpersoon
Gerben van Roest
gerben@unieckzorg.nl
0182 38 57 84

Gegevens van bezoekers en nieuwsbriefabonnees
Website
Unieck verzamelt geen gegevens van bezoekers van de website (unieckzorg.nl) en plaatst geen cookies op het apparaat waarmee de website bezocht wordt.

Locatie
Unieck maakt gebruik van cameratoezicht op locatie om de (sociale) veiligheid van cliënten, medewerkers en derden te verhogen en de bescherming van eigendommen te vergroten. Cameratoezicht is daarmee noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Unieck. Tot de camerabeelden hebben alleen hiervoor geautoriseerde medewerkers toegang. De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard. Indien de camerabeelden noodzakelijk zijn voor het behandelen van een incident, kunnen de beelden langer worden bewaard. Bezoekers worden door middel van stickers op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van cameratoezicht. Camerabeelden worden niet met derden gedeeld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting hiervoor of indien de camerabeelden ondersteunend zijn aan het doen van aangifte van een strafbaar feit.

Nieuwsbrief
Unieck verzamelt de naam en het emailadres van betrokkenen die op de nieuwsbrief van Unieck zijn geabonneerd. Hiervoor wordt om toestemming gevraagd. De betreffende persoonsgegevens worden verwijderd wanneer de toestemming wordt ingetrokken. Dit kan middels een link in de toegezonden nieuwsbrief.

Uw privacyrechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, alsmede op een afschrift van uw dossier en op het ontvangen van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit). Bij fouten kan verzocht worden om rectificatie. U heeft ook het recht om te verzoeken om wissing van het dossier. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of tegen verwerking bezwaar maken. U kunt uw schriftelijke verzoek voor de uitoefening van deze rechten aan de contactpersoon van Unieck richten. Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het verwerken van persoonsgegevens door Unieck.